شما محصولی در سبد خرید ندارید.
کاربر
جستجو
فیلترها

دستبند

حداقل: $800.00 حداکثر: $6,500.00
$800 $6,500
مرتب سازی بر اساس
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.210g
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 39.210g
 • وزن برلیان:  0.53ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.110g
 • وزن برلیان:  0.13ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.860g
 • وزن برلیان:   0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.730g
 • وزن برلیان:  0.63ct 
 • تعداد برلیان: 16pcs
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  21.840g
 • وزن برلیان:  1.51ct 
 • تعداد برلیان : 114pcs
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد، گالری علاقبند، کد : Navy-007

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.340g 
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  15.350g
 • وزن برلیان:  0.78ct 
 • تعداد برلیان : 151عدد
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد:11281B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد:11281B

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.590g
 • وزن برلیان:  2.16ct 
 • تعداد برلیان : 233pcs
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد
 • عکس چهارم: دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد، گالری علاقبند ، کد: B-zm006

دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 19.450g  
 • وزن برلیان :0.47ct
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

 • تصویر دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12301B
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12301B

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

 • وزن طلا :  33.220g
 • وزن برلیان:  1.13ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12327B/12301B
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12327B/12301B

دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا :  32.870g
 • وزن برلیان:  1.13ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  24.640g
 • وزن برلیان:  0.25t
 • تعداد برلیان : 1pcs
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  26.970g
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
 • تصویر دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد
 • دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

 • وزن طلا : 22.470g
 • وزن برلیان:  1.61ct 
 • تعداد برلیان : 115pcs
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.610g
 • وزن یاقوت کبود : 0.50ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

 • وزن طلا :  24.230g
 • وزن برلیان:   0.25ct 
 • تعداد برلیان : 1pc
 • تصویر دستبند النگویی پروانه ای با سنگ مالاکیت و برلیان
 • تصویر دستبند النگویی پروانه ای با سنگ مالاکیت و برلیان

دستبند النگویی پروانه ای با سنگ مالاکیت و برلیان

 • وزن طلا: 9.630g
 • وزن برلیان:0.64ct 
 • تعداد برلیان: 60pcs
 • تصویر دستبند النگویی پروانه ای با سنگ فیروزه و برلیان

دستبند النگویی پروانه ای با سنگ فیروزه و برلیان

 • وزن طلا: 9.400g
 • وزن برلیان:  0.93ct 
 • تعداد برلیان: 64pcs
 • تصویر دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای سفید

دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای سفید

 • وزن طلا : 8.270g
 • وزن برلیان : 0.12ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • تصویر دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای رزگلد

دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.350g
 • وزن برلیان : 0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بلک ادیشن لبه کنگره‌ای

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بلک ادیشن لبه کنگره‌ای

 • وزن طلا : 34.400g
 • وزن برلیان : 0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد

دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.48g
 • وزن برلیان : 2.06ct  
 • تعداد برلیان :163pcs

 

 

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود/قرمز

 • وزن طلا : 20.140g
 • وزن یاقوت قرمز : 5.49ct
 • وزن یاقوت کبود: 6.54ct

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا :  34.510g
 • وزن برلیان:  2.04ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا : 22.640 g
 • وزن یاقوت کبود :  3.34ct
 • تعداد یاقوت کبود:89pcs
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت قرمز یکطرف طلای ساده

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت قرمز یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا : 22.640 g
 • وزن یاقوت قرمز:  3.56ct
 • تعداد یاقوت قرمز: 96pcs