دکمه سردست سنگ رنگی و برلیان

143,192,500 تومان 128,873,250 تومان

وزن طلا 14.910g
وزن برلیان با برش دامله (گنبدی) 2.70ct
وزن سنگ های رنگی 5.71ct
تعداد سنگ رنگی 36pcs